Gegarandeerd resultaat
Zowel online als face-2-face contact

Algemene voorwaarden

DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden van De Sollicitatie Academie Nederland (hierna te noemen “Voorwaarden”) hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenis:

A. Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie De Sollicitatie Academie een rechtsverhouding wil aangaan, aangaat en/of is aangegaan;

B. De Sollicitatie Academie Nederland: de onderneming met Kamer van Koophandel registratienummer: 67423345

C. Partijen/Partij: Opdrachtgever en/of De Sollicitatie Academie;

D. Offerte: iedere offerte, aanbieding en/of opgave door De Sollicitatie Academie aan Opdrachtgever met betrekking tot het leveren van Online Diensten, het leveren van een Product onder Licentie en aanverwante onderwerpen;

E. Order: een verzoek van Opdrachtgever aan De Sollicitatie Academie tot het aangaan van een overeenkomst ter zake van de levering van Diensten;

F. Overeenkomst: iedere overeenkomst en/of andersoortige rechtsverhouding(en) tussen Partijen met betrekking tot de levering van Diensten, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, evenals alle(rechts)handelingen ter uitvoering van die Overeenkomst(en);

G. Online Diensten: het leveren van online toegang tot programmatuur en/of content en diensten, die als doel hebben het toegankelijk maken van online opleidingsmaterialen en het beheren daarvan via de online leeromgeving van De Sollicitatie Academie;

H. Product onder Licentie (losse content): een product of content waarvan De Sollicitatie Academie de ontwikkelaar, c.q. eigenaar is, waarop een niet exclusief gebruiksrecht aan Opdrachtgever verleend kan worden en dat door Opdrachtgever gebruikt kan worden ter installatie in een eigen leeromgeving;

I. Diensten: alle door of namens De Sollicitatie Academie te leveren diensten, waaronder Online Diensten, een Product onder Licentie of anderszins aan Opdrachtgever ter beschikking te stellen of te leveren diensten;

J. Leverancier: leverancier, onderaannemer en/of licentiegever waarmee De Sollicitatie Academie een rechtsverhouding heeft.


TOEPASSELIJKHEID

1. Deze Voorwaarden gelden voor alle offertes, orders en overeenkomsten en uitvoeringen daarvan. Van deze Voorwaarden kan alleen worden afgeweken met schriftelijke toestemming vooraf van De Sollicitatie Academie en schriftelijke overeenkomst daarover tussen De Sollicitatie Academie en Opdrachtgever.

2. De Sollicitatie Academie heeft het recht deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De Sollicitatie Academie zal een dergelijke wijziging minimaal 14 dagen voorafgaand aan de wijziging schriftelijk of per e-mail aan Opdrachtgever communiceren.

3. Indien de wijziging van de Voorwaarden De Sollicitatie Academie het recht geeft de prijs te verhogen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst of een dienst te leveren die wezenlijk afwijkt van de toegezegde prestatie, heeft de Opdrachtgever die een consument is (een natuurlijk persoon niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf) het recht de overeenkomst te beëindigen. Dit dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren, uiterlijk 30 dagen na de bekendmaking van de wijziging.

4. Lid 3 van dit artikel is niet van toepassing voor wijzigingen of aanvullingen op de Voorwaarden die het gevolg zijn van relevante wet- en/of regelgeving.


TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

1. De overeenkomst treedt in werking op de door Partijen overeengekomen ingangsdatum. Wanneer er geen expliciete ingangsdatum is vastgelegd, dan treedt deze in werking op de datum waarop De Sollicitatie Academie Opdrachtgever in de gelegenheid stelt toegang te krijgen tot de te leveren Online Diensten of het te leveren Product onder Licentie.

2. Een overeenkomst voor de online middelen wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar.

3. Het online materiaal is een jaar beschikbaar voor de Opdrachtgever, behalve indien vooraf schriftelijk anders overeengekomen wordt tussen Partijen.
4. De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd met dezelfde periode als eerder overeengekomen. Er wordt dan € 9,99 in rekening gebracht door middel van een automatische incasso.


VOORWAARDEN ONLINE DIENSTEN

1. Online Diensten worden geleverd zoals ze zijn, zonder bijkomende services van De Sollicitatie Academie en worden als zodanig door Opdrachtgever geaccepteerd op het moment van eerste levering, mits er schriftelijk andere afspraken overeen zijn gekomen.

2. De Sollicitatie Academie doet haar uiterste best haar levering van Online Diensten op optimale wijze uit te voeren. De Sollicitatie Academie streeft er naar haar online diensten 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar te hebben (m.u.v. geplande downtime ten gevolge van onderhoud en daaraan gerelateerde werkzaamheden).

3. De Sollicitatie Academie levert geen garantie m.b.t. onderbreking van haar online diensten en/of eventuele fouten. De verplichting van betaling door Opdrachtgever blijft van toepassing, ongeacht de daadwerkelijke beschikbaarheid of het gebruik van de Online Diensten.

4. Het gebruik van Online Diensten is voorbehouden aan persoonlijk door De Sollicitatie Academie geautoriseerde Opdrachtgevers.

5. Opdrachtgever draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het beheer van aangekochte inlogaccounts.

6. Op al aangekochte en niet gedistribueerde inlogaccounts is in geen enkel geval restitutie mogelijk, noch is doorverkoop van deze accounts toegestaan.

7. Iedere Opdrachtgever krijgt een gescheiden en persoonlijk inlogaccount dat dient te worden aangeschaft door Opdrachtgever en te worden aangemaakt door De Sollicitatie Academie.

8. Een persoonlijk inlogaccount mag niet worden gebruikt door meer dan één Opdrachtgever. Bij een redelijk vermoeden van overtreding van deze bepaling heeft De Sollicitatie Academie het recht het betreffende account direct en zonder schriftelijke melding vooraf te blokkeren. Bij herhaaldelijke of structurele overtreding behoudt De Sollicitatie Academie zich het recht voor de levering van de Online Diensten direct en zonder schriftelijke melding te staken en de Overeenkomst op te schorten. Opdrachtgever heeft in een dergelijk geval geen recht op teruggave van al betaalde vergoedingen. De Sollicitatie Academie behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om in een dergelijke situatie juridische stappen te ondernemen ten einde schadeloos gesteld te worden.

9. De Sollicitatie Academie levert geen garanties met betrekking tot de werking van de online diensten op de computersystemen van Opdrachtgever.

10. De verplichting van het betalen van vergoedingen door Opdrachtgever blijft van toepassing, ongeacht het daadwerkelijke gebruik van de Online Diensten door Opdrachtgever.

11. De Sollicitatie Academie heeft op ieder moment het recht het aanbod en de inhoud van haar Online Diensten of delen daarvan naar eigen goeddunken uit te breiden, aan te passen of te verwijderen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op restitutie op al betaalde of in het kader van de Overeenkomst nog te betalen vergoedingen.
12. De overeenkomst met betrekking tot Online Diensten kan door Opdrachtgever worden beëindigd tot op uiterlijk één maand voor het ingaan van de nieuwe periode waarover de overeengekomen vergoeding dient te worden betaald, dit met in achtneming van de overeengekomen minimale termijn van de Overeenkomst. Na het ingaan van een nieuwe periode dient Opdrachtgever de vergoeding over de nieuwe periode op de factuur vermelde betaaldatum te voldoen, ongeacht het daadwerkelijk gebruik van de Online Dienst.

13. Beëindiging van de overeenkomst voor Online Diensten kan per e-mail of door het wijzigen van de abonnementsinstellingen in de beheeromgeving van de Online Dienst.

14. Je hebt een “zonder gedoe 30 dagen geld terug garantie”, vanaf het moment van jouw aankoop.


VERPLICHTINGEN VAN OPDRACHTGEVER

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de door De Sollicitatie Academie verstrekte gegevens, het gebruik van Diensten, het vertrouwelijk houden van de toegang daartoe en gebruik daarvan. Opdrachtgever verplicht zich de Diensten te gebruiken binnen de grenzen van het bepaalde in de Overeenkomst, deze Voorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving.

2. Opdrachtgever verplicht zich ervoor zorg te dragen dat de door hem verstrekte gegevens aan De Sollicitatie Academie in alle opzichten correct en niet misleidend zijn. Bij wijziging van die gegevens zal Opdrachtgever De Sollicitatie Academie direct daarvan op de hoogte te brengen. Voor fouten in aangeleverde gegevens of niet tijdig aanleveren van wijzigingen is opdrachtgever verantwoordelijk.

3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de door De Sollicitatie Academie verstrekte gegevens, documenten en Diensten (geheel of gedeeltelijk), waaronder Online Diensten en Producten aan derden te verhuren, te verkopen of op andere wijze ter beschikking te stellen of te commercialiseren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Sollicitatie Academie vooraf.


BETALING EN VERGOEDING

1. Opdrachtgever is over de Diensten van De Sollicitatie Academie vergoedingen verschuldigd op basis van de door De Sollicitatie Academie vastgestelde tarieven. Betaling geschiedt zonder enige verrekening, korting of opschorting.

2. Tenzij anders overeengekomen worden tarieven uitgedrukt in Euro (EUR). Alle prijzen, tarieven en vergoedingen zijn inclusief BTW en overige, ingevolge van de wet verschuldigde heffingen.

3. Facturen worden per e-mail verstuurd naar het opgegeven e-mail adres.Betaling dient te geschieden op de door De Sollicitatie Academie aangegeven bankrekening en binnen de aangegeven betalingstermijn.

4. Opdrachtgever krijgt direct toegang tot het online trainingsprogramma en al het materiaal dat daarbij hoort, zodra de vergoeding daarvoor is betaald.

5. Acties en kortingen zijn, tenzij anders overeengekomen, eenmalig.

6. Indien Opdrachtgever de verschuldigde termijnbedragen na automatische verlenging niet voldoet op de betaaldatum als vermeld op de factuur dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

7.De Sollicitatie Academie gerechtigd de toegang tot Online Diensten per direct en zonder notificatie op te schorten. Indien Opdrachtgever na herinnering en aanmaning het verschuldigde bedrag niet voldoet, volgt ingebrekestelling, waarbij Opdrachtgever over het openstaande bedrag de toepasselijke wettelijke rente verschuldigd is en tevens gehouden is tot het voldoen van de buitengerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van wat in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Bij ingebrekestelling heeft De Sollicitatie Academie het recht de overeenkomst met Opdrachtgever direct te beëindigen, dit onverlet de plicht tot betaling door Opdrachtgever. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.<

8. De Sollicitatie Academie is gerechtigd per 1 januari van elk kalenderjaar de op dat moment geldende vergoeding(en), prijzen en tarieven aan te passen, conform het Consumentenprijsindexcijfer, als gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.


GEHEIMHOUDING

1. De Sollicitatie Academie verplicht zich geheimhouding te betrachten met betrekking tot alle informatie van Opdrachtgever waarvan zij kennis heeft genomen tijdens de overeenkomst en waarover ze expliciet is geïnformeerd dat geheimhouding noodzakelijk is voor de Opdrachtgever.

2. Van de bepalingen in dit artikel mag uitsluitend worden afgeweken, indien die informatie al algemeen bekend was voorafgaande aan het afsluiten van de Overeenkomst.


BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID, AFZIEN VAN GARANTIE, VRIJWARING

1. Opdrachtgever erkent dat de Online Diensten en Producten onder Licentie van De Sollicitatie Academie worden geleverd zoals ze zijn, zonder bijkomende services van De Sollicitatie Academie en worden als zodanig door Opdrachtgever geaccepteerd op het moment van eerste levering.

2. De Sollicitatie Academie doet geen uitspraak en geeft geen garanties van welke aard dan ook, m.b.t. geschiktheid voor enig bepaald doel of dat het gebruik van het Product onder Licentie geen patent of copyright zal schenden.

3. Opdrachtgever komt overeen dat De Sollicitatie Academie niet aansprakelijk zal worden gesteld met betrekking tot welke claim van de Opdrachtgever dan ook die voortkomt uit of door het gebruik van de Diensten, noch zal De Sollicitatie Academie aansprakelijk zijn voor enige speciale indirecte schade of schade voortvloeiend uit de het gebruik van haar Online Diensten.

4. De bepalingen van dit artikel blijven ook na de beëindiging van de Overeenkomst van kracht.


OVERMACHT

1. De Sollicitatie Academie is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop De Sollicitatie Academie geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor De Sollicitatie Academie niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. De Sollicitatie Academie heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat De Sollicitatie Academie zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. De Sollicitatie Academie kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 1 jaar, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.


BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

1. De Sollicitatie Academie zal persoonsgegevens van Opdrachtgever binnen de grenzen van de wettelijke voorschriften en de doelstellingen van respectievelijk De Sollicitatie Academie en Opdrachtgever op behoorlijke, zorgvuldige en veilige wijze verwerken.

2. Persoonsgegevens van Opdrachtgever zullen niet door De Sollicitatie Academie aan derden worden verstrekt.


TERMIJN VAN DE OVEREENKOMST; BEËINDIGING

1. De rechten en plichten van deze Voorwaarden en de levering van en toegang tot Online Diensten en Producten zijn overdraagbaar door De Sollicitatie Academie aan derden zonder dat hierdoor de mogelijkheid ontstaat de overeenkomst te ontbinden door Opdrachtgever. Dit laat onverlet dat de dan rechthebbende de rechten en plichten van De Sollicitatie Academie voortkomend uit deze overeenkomst zal dienen te respecteren en te continueren. Het is Opdrachtgever niet toegestaan deze Overeenkomst en/of enige van zijn rechten of verplichtingen ter zake over te dragen, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van De Sollicitatie Academie.

2. Mocht De Sollicitatie Academie de levering van en toegang tot de Diensten en Producten tijdens de duur van de overeenkomst niet kunnen garanderen, bijvoorbeeld bij faillissement, fusie of bedrijfsbeëindiging, dan zal De Sollicitatie Academie verplicht zijn haar medewerking te verlenen de beschikbaarheid van de Diensten te continueren via de dan rechthebbende en tegen gelijke voorwaarden als vastgelegd in deze overeenkomst.


SLOTBEPALINGEN

1. Deze algemene voorwaarden treden in werking op 22 juli 2016.

2. Deze algemene voorwaarden liggen bij De sollicitatie Academie ter inzage en worden op aanvraag kosteloos via de mail aan verzoeker verzonden.

3. Als wordt geconstateerd dat enige in deze Voorwaarden beschreven bepaling onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar is, zal deze afgescheiden worden van de Voorwaarden en de rest van de Voorwaarden zal volledig van kracht blijven. De Sollicitatie Academie en de Opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen<

4. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

6.Deze Voorwaarden zullen in alle opzichten onderworpen zijn aan de Nederlandse wet.

De Sollicitatie Academie Nederland

Welkom terug!