Gegarandeerd resultaat
Zowel online als face-2-face contact

Werkfit UWV – Hoe gaat dat in z’n werk?

Werk Fit UWV

Wat houdt een werkfit traject bij het UWV eigenlijk in? Het is één van de meest gestelde vragen van mensen die een WIA uitkering ontvangen en een werk fit traject mogen doen.

Beginnen bij het begin. WIA staat voor: Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De WIA bestaat uit 2 soorten uitkering, namelijk de WGA-uitkering en de IVA-uitkering.

  • WGA staat voor: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Je krijgt mogelijk WGA als je 2 jaar of langer ziek bent en (in de toekomst) kunt werken. Je hebt dan arbeidspotentieel.
  • IVA staat voor: Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. Je krijgt mogelijk IVA als je niet of nauwelijks kunt werken en er een kleine kans is dat u herstelt.

Een werkfit traject wordt in verreweg de meeste gevallen ingezet voor de mensen die een WGA-status hebben. Er is dan sprake van arbeidspotentieel.

Alleen het UWV kan opdracht geven voor een werk fit traject. Dat betekent overigens niet dat je er niet zelf om mag vragen. Doe dat vooral en ga het gesprek met jouw werkcoach/werkadviseur van het UWV daarover aan.

Het UWV is de opdrachtgevende en dus ook betalende partij. Een re-integratiespecialist naar keuze voert het werkfit traject met jou uit. Dat betekent dus dat jij zelf op zoek mag gaan naar een re-integratiepartij. Deze re-integratiespeler moet een contract hebben met het UWV voor deze vorm van dienstverlening (vraag welke re-integratiepartijen er in jouw regio een contract met het UWV hebben voor deze vorm van dienstverlening).

Alle afspraken hieromtrent gaan in samenspraak met het UWV. Uiteraard regel je zelf de kennismakingsgesprekken met de re-integratiepartijen (als je hebt gekozen, dan geef je je keus door aan jouw contactpersoon van het UWV). Het UWV schrijft dan een opdracht uit naar de gekozen re-integratiespeler, zodat zij formeel akkoord hebben om met jou aan de slag te kunnen.

Dit proces kan in de praktijk nog wel eens lang duren. Het is belangrijk dat je deze procedure dan ook goed inzet en blijft volgen. Mijn ervaring hierin is, dat hoe meer je de regie houdt over jouw eigen proces en de mensen dus achter “de broek aan zit”, des te sneller kun je aan de slag met jouw re-integratiespecialist.

Dan het volgende; UWV stelt dat je werkfit bent…Werk Fit Traject UWV

  • als de inzet van de re-integratiedienst werk fit maken ervoor zorgt dat jij je eigen werk op termijn kunt hervatten of als je kunt werken naar arbeidsvermogen (vastgesteld door de verzekeringsarts en arbeidsdeskundige en meestal vertaalt naar een Functionele Mogelijkheden Lijst (FML);
  • als jij na het doorlopen van de het werk fit traject geen belemmeringen meer in de persoonlijke leefsfeer ondervindt, waardoor passend werk ook daadwerkelijk kan worden aangegaan door jou.

Uiteraard ben je hier zelf bij. Je merkt gaandeweg het werk fit traject zelf heel goed of je je beter voelt of niet en wat er dan mogelijk is. Vanuit de re-integratiespecialist wordt er gewerkt vanuit drie hoofdactiviteiten. Dit zijn:

  • Verbeteren van de persoonlijke effectiviteit;
  • Arbeidsmarktpositie in beeld brengen;
  • Versterken van de werknemersvaardigheden.

Of ze alle drie voor jou van toepassing zijn, zal uit de analyse van jouw persoonlijke situatie blijken. Die analyse wordt uitgevoerd door de re-integratiespecialist die jij hebt uitgekozen. De re-integratiepartij stelt aan de hand van die analyse een re-integratieplan van aanpak (RPvA) op. De hierboven genoemde drie hoofdactiviteiten moeten in dat plan aan bod komen. Als je akkoord bent met dat plan (de aanpak), dan teken je mede voor akkoord. Dat is verplicht.

Hieronder heb ik de drie hoofdactiviteiten kort toegelicht, zodat je een beeld krijgt van wat er in dat RPvA, per onderdeel, ongeveer zou moeten staan. Het blijft maatwerk. Onderstaand is dan ook een richtlijn.

Verbeteren van de persoonlijke effectiviteit
Een re-integratiespecialist die jou werk fit gaat maken zal tijdens de kennismaking met jou al van alles willen weten over jouw huidige situatie en hoe het met jouw persoonlijke effectiviteit is gesteld. Maar wat is persoonlijke effectiviteit eigenlijk? Er zijn hier 2 begrippen erg belangrijk. Dat zijn:

  • Zelfeffectiviteit
  • Coping

Beide werken op elkaar in en houden verband met elkaar. Zelfeffectiviteit (of zelfvertrouwen) is de mate waarin een persoon gelooft dat hij/zij het gewenste gedrag kan laten zien in welke situatie dan ook. Coping is een begrip uit de psychologie, waarmee de manier waarop iemand met problemen/ stress omgaat, wordt bedoeld.

Een belangrijke informatiebron voor jou en de re-integratiespecialist is het Werkplan, dat door het UWV is opgesteld (nog voor het RPvA). Is dat er nog niet, dan is de informatie uit het rapport van de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige de leidraad. Zonder duidelijkheid over jezelf, wat je wilt, kunt en wie je bent, kom je echter niet ver op die 2 begripsgebieden in de context van werk. Dus, de re-integratiespecialist zal hier naar (moeten) vragen en misschien zelfs wel invulling aan willen geven, door te vertellen over zijn/haar manier van werken.

“Wat wordt er ingezet om er achter te komen hoe het is gesteld met jouw zelfeffectiviteit en copingstijl en wat wordt er vervolgens gedaan om verbetering te realiseren in deze gebieden?”

– is dan de vraag waar het allemaal om draait.

Arbeidsmarktpositie in beeld brengen
Letterlijk het in kaart brengen van JOUW mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Deze tweede hoofdactiviteit volgt logisch op de eerste. Er is hier afstemming op dat wat jouw arbeidspotentieel is ten opzichte van de arbeidsmarkt. Ik heb hier een speciale module voor ontwikkelt die de arbeidsmarktpositie zeer nauwkeurig in beeld brengt voor iedereen die deze hoofdactiviteit doorloopt.

Versterken van de werknemersvaardigheden
Na 2 jaar, of langer, geen arbeid te hebben verricht, kan het zeer nuttig zijn om te starten met vrijwilligerswerk of een werkervaringsplaats (stage). Je kunt dan bijvoorbeeld wennen of opnieuw ontdekken of de gekozen weg de juiste is (de 2 hoofdactiviteiten hiervoor), of dat je toch nog even moet bijstellen. Arbeidsritme en een nieuwe dagstructuur aanwenden kan hier ook van toepassing zijn.

Na het werk fit traject te hebben doorlopen, dien je daadwerkelijk werk fit te zijn, of terwijl, je kunt weer werken (naar vastgesteld vermogen). Hiervan wordt een eindrapportage opgesteld die jij mede ondertekend. Net zoals het RPvA.

Zo. Dat is dan het werk fit traject. Hopelijk heb je dat helder. Zo niet, stel dan je vragen. Ik beantwoord ze graag.


Nuttige bonus

In dit blogartikel kun je lezen of loopbaanbegeleiding (lees ook re-integratie) eigenlijk wel effectief is. Daarin ook de 4 bewegingscriteria van het zelf, waar ik persoonlijk veel mee werk. Je kunt dat zien als een soort meetlat. Het geeft een helder beeld van iemands ontwikkeling gedurende het werk fit traject. Hier komen ze voor het gemak:

1. Beweging in het zelf (toe- af afnemen van zelfinzicht en zelfverzekerdheid)

2. Beweging in de zelfregulatie (toe- of afnemen van besluitvaardigheid en probleemoplossend vermogen)

3. Beweging in de affectieve toestand van de persoon (toe- of afname van tevredenheid met het eigen leven, werk en de toe- of afname van stress)

4. Beweging in de loopbaanvaardigheden (toename van de analysevaardigheden voor de arbeidsmarkt, sollicitatievaardigheden en in welke mate iemand bewust met zijn/haar loopbaan bezig is).

Voor een kennismakingsgesprek en eerste oriëntatie om met mij samen te werken, kun je mij bellen of een mail sturen. Ik werk in de regio’s Utrecht, Ede, Almere, Lelystad, Harderwijk en Zwolle. Mijn collega’s werken elders in het land, waardoor er een (bijna) landelijke dekking is.

Klik HIER als je mij een mail wilt sturen of wilt bellen. Gewoon doen, dan heb je duidelijkheid en kun je verder.

Op naar passend werk en een plezierig leven!
Erik

Deel deze post

Meer posts

Coaching 5 groeikenmerken

De 5 organisatiekenmerken die jou doen groeien

Deze vijf organisatiekenmerken creëren een context waarin coaching effectiever kan zijn en waarin medewerkers zich gesteund voelen bij hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Lees ze hier.

Welkom terug!